Burgers en bedrijven écht betrekken bij opgaven

De grenzen tussen publiek en privaat - maar ook tussen overheid, markt en gemeenschap worden vloeibaar. Een eerste stap is meer te gaan werken vanuit ‘doelgeving’ in plaats van regelgeving, en daarbij meer oog te hebben voor differentiatie en variatie. Van daaruit samenwerken aan de realisatie van een toenemend aantal projecten, met steeds wisselende projectteams. Of dit nu gaat om de interne taakstelling, of een (burger-)participatie project:

Emprover®. is een online platform dat communicatie, projectmanagement en participatie sterk professionaliseert. Praktische ondersteuning voor de projectteams en inzicht behouden over de vele initiatieven. U biedt in uw eigen gemeentelijke huisstijl een digitale plek (en app) aan waarin u het overzicht heeft en samenwerking faciliteert.

Interne samenwerking
We moeten efficiënt omgaan met de energie en middelen die we hebben. Focus aanbrengen in de activiteiten en deze in lijn laten met de gezamenlijke ambitie. Hoe kun je teams in wisselende samenstellingen dan gemakkelijk een digitale werkruimte geven om hun (project-)doelen zichtbaar te behalen. Hoe houdt je als gemeente overzicht in de vele initiatieven, workload, projecten en de voortgang ervan?

Participaties
Je wil burgers bij projecten en beleidsvorming betrekken, maar ze zijn zelden genegen in hun drukke bestaan naar een inloopavond te komen. Hoe zorg je er als gemeente voor dat je laagdrempelig de juiste mensen bereikt, hun belangen aan bod komen en participatie daadwerkelijk tot stand komt?

De kunst is om inwoners inzicht te geven in het proces en vervolgens op het juiste moment uit te nodigen om hun kennis en inzichten te delen.

Projecten

Ideeën

Enquêtes

Opgave gericht samenwerken

Wie is wie

Resultaten

Emprover is een online platform waar vanuit je zelf eenvoudig een digitale plek inricht voor verschillende (burger)participatie projecten. Dit alles vanuit één eigen App en webapplicatie. Slimme software vol bruikbare functies die mensen aanspreken en uitdagen. Zo ontstaat er échte participatie -niet alleen in woorden, maar juist in daden.

Ben jij verantwoordelijk voor een burgerparticipatie project in jouw gemeente? We laten graag iets van Emprover zien.